1. Zamówienia można składać osobiście telefonicznie, listownie, mailem lub faxem.
2. W zamówieniu Klient określa odmiany, ilości, termin odbioru oraz formę dostawy (odbiór osobisty, transport firmowy *, wysyłka kurierska)
3. Minimalna ilość zamówienia jednej odmiany:
– 130 szt. odbiór własny i transport firmowy
– 100 szt. wysyłka kurierska
4. Sprzedający potwierdza e mail. przyjęcie zamówienia. Jeżeli kupujący w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia, nie wniesie co do niego zastrzeżeń, uznaje się że kupujący zgadza się z jego treścią. W przypadku zamówień z krótkim terminem realizacji możliwe jest odstąpienie od pisemnej formy potwierdzenia.
5. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości 10% wartości zamówienia w terminie nie krótszym niż na 5 tyg. przed datą realizacji. Dokonuje tego przelewem bankowym na konto sprzedającego lub przekazem pocztowym na jego adres.
W tytule wpłaty kupujący wpisuje swoje imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
6. Zmiany złożonego i potwierdzonego zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedającym i nie później niż 4 tygodnie przed planowanym odbiorem.
7. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez zamawiającego, sprzedający zastrzega sobie możliwość zatrzymania przedpłaty, jeśli rezygnacja nastąpiła krócej niż 4 tygodnie przed planowaną realizacją zamówienia.
8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji potwierdzonego zamówienia:
– jeżeli zamawiający nie wpłacił przedpłaty,
-jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań płatniczych
-w przypadku ekstremalnych warunków zewnętrznych niezależnych od sprzedającego np. szczególnie niekorzystne warunki pogodowe czy poważne awarie.
9. Strony mogą odstąpić od umowy nie później niż 4 tyg. od terminu odbioru sadzonek bez ponoszenia kosztów.

Realizacja zamówień

1. Sprzedający realizuje zamówienie na dany tydzień (nie dzień). Dokładny dzień odbioru sadzonek jest ustalany
z kupującym jednak decydujący głos ma sprzedający.

2. Zamówienie jest realizowane poprzez:
– odbiór sadzonek z własnymi opakowaniami w firmie w Strojcu, ul. Ogrodowa 4. Sprzedający przekłada sadzonki w opakowania kupującego
– wysyłkę kurierem – sadzonki pakowane w woreczki foliowe i kartony. Za szkody wynikłe z winy przewożącego ( poza transportem sprzedającego )i jakość jego usług , sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności . Szkodę należy zgłosić do przewoźnika czyli firmy kurierskiej z protokołem wypełnionym w obecności kuriera.
-dostawa sadzonek transportem sprzedającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu warunków dostawy.
O możliwości, miejscach, terminach i ewentualnych kosztach dostawy transportem decyduje sprzedający. Kupujący jest zobowiązany przygotować opakowania do przełożenia sadzonki. Jeżeli sadzonka pozostaje u kupującego w opakowaniach sprzedającego to kupujący zobowiązany jest do zwrotu opakowań w ciągu 7 dni.
3. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeśli rośliny opuszczą zakład sprzedającego od 7 dni przed, do 14 dni po potwierdzonym tygodniu realizacji zamówienia.
4. Jeśli zamawiający wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zamówieniu na podobne odmiany w tej samej cenie. Taka możliwość dotyczy zamówień złożonych w prawidłowym terminie jak i tych z krótkim terminem realizacji
– poniżej 4 tygodni. Tego typu zmiany muszą być uzgodnione z kupującym.

Cena i warunki płatności

1. Wszelkie proponowane ceny są cenami netto (do których należy doliczyć 8% podatku Vat). Nie zawierają kosztów transportu.
2. Płatności dokonuje się gotówką przy odbiorze sadzonek.
3. Wysyłki dokonywane są za pobraniem (płatność kurierowi przy odbiorze).Koszt przesyłki kurierskiej ponosi Kupujący.
4. W przypadku płatności bezgotówkowych, przelewu lub przekazu należy dokonać minimum 5 dni przed odbiorem towaru.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości roślin winny byś składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 48h po odbiorze sadzonek
2. Reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej i wymagane jest dołączenie zdjęć.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie i dalszy wzrost zakupionych roślin gdyż związane jest to z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od sprzedającego i nie podlegającymi jego kontroli.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości informację o niestabilności cech w odmianach: Creamist, Angelis, Anastasia, Sunberry, Kalamazoo, Da Vinci White.
5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do wysokości faktury i tylko za uzasadnione złożone w wymaganym terminie reklamacje.
6. Odbiór sadzonek za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest decyzją kupującego. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wysyłki sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Licencje

1. Sadzonki odmian licencjonowanych mogą służyć wyłącznie do produkcji roślin hodowlanych tylko na terenie gospodarstwa Kupującego.
2. Kupujący jest zobowiązany do ich uprawy i sprzedaży wyłącznie pod podanymi przez sprzedającego nazwami.
3. Kupujący nie ma prawa do ich rozmnażania
4. Kupujący zezwala sprzedającemu, lub przedstawicielowi hodowcy na przeprowadzenie wizytacji w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

Inne ustalenia

1. Wszelkie porady i pomoc udzielane są według najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zaistniałe w katalogu czy na stronie internetowej.
3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Ogrodnictwo
Pawła Pychyńskiego w celach marketingowych. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo do nich prawo wglądu i do ich poprawy.
4. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Oleśnie.

Kupujący składając zamówienie, potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych warunków i wyraża na nie zgodę.